Komplexní poradenství pro přepravu nebezpečného zboží


Pro podmínky:

Podle aktuálních mezinárodních předpisů ADR a IMDG-Code, IATA DGR


Zajišťujeme:
*tato povinnost platí pro všechny právnické a fyzické osoby od roku 2003 podle Sb. mezinárodních smluv č.65/2003 a Vyhl.55/2003 Sb., jejichž činnost zahrnuje silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, jejichž činnost se týká manipulovaných množství pod limity uvedenými pod body 1.1.3.6 a 3.4 ADR.
Podle bodu 1.8.3.3. ADR musí každý dotčený podnik uchovávat po pět let příslušnou roční zprávu k dispozici pro národní orgány na jejich žádost.
Každý dotčený podnik musí na požádání informovat o totožnosti svého poradce.